Kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder/kurator

Kunstkonsulenten har et stort ansvar i et kunstutvalg. Den første oppgaven er å utforme kunstplanen. Kunstplanen skal baseres på analyse av byggets/stedets egenart og brukergrupper samt definere en målsetting  for kunsten. Medlemmene i kunstutvalget som tradisjonelt har bestått av representanter for byggherre, brukere og arkitekt i tillegg til kunstkonsulenten, diskuterer seg fram til innholdet.

I KOROs mal for konsulentavtale står det bl. a. :

  • Kunstkonsulenten har et særlig ansvar for den kunstfaglige kompetansen i prosjektet og for at det gjennomføres etter gitte forutsetninger og føringer innenfor budsjett og i koordinering med byggeprosjektet.
  • Kunstkonsulenten har et særskilt ansvar for å følge opp kunstners arbeid fram til ferdigstilling, levering og godkjenning
  • Kunstkonsulenten tilser at alle praktiske og tekniske oppgaver i kunstprosjektet defineres og løses.

Konsulenten skal også fungere som mellomledd mellom kunstner og oppdragsgiver. I tilfelle der konflikter oppstår er han den nøytrale personen som skal ivareta begge parters interesser.

Å sørge for dokumentasjon og formidling av kunstprosjektet , å innkalle til overtakelsesforretning og utforme brukeravtale ligger også innenfor konsulentens arbeidsoppgaver.

Konsulenten plikter å være godt orientert innen alle samtidskunstuttrykk . Det stilles krav til gode samarbeidsevner.

Kunstkonsulentene i KOROs nettverk har tradisjonelt hatt bakgrunn som billedkunstnere og kunsthåndverkere. Etter hvert er det åpnet opp for andre med relevant utdanning som f eks kunsthistorikere, arkitekter, designere, kuratorer. KORO arrangerer skoleringskurs. Mer informasjon om kunstkonsulentens rolle og kommende kurs finnes på KOROs hjemmeside for kunstkonsulenter.

Kunstkonsulentens honorar beregnes til 10 – 15% av kunstbudsjettet.

Kunstkonsulentoppdraget kan lyses ut gjennom Oppdragsportalen, nettverk for kunstkonsulenter/kuratorer på KOROs nettsider. Herfra kan en også kontakte en kunstkonsulent direkte. Oppdraget med å finne konsulent kan  i Hedmark overlates til RSU/Kunstbanken Hedmark Kunstsenter som har god kjennskap til dette feltet